Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LÄROLIKA
Ideell förening. Dessa stadgar antogs den 12 november 2015 och reviderades den 7 mars 2019


§ 1 FIRMA
Föreningens namn är LärOlika


§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att verka för ömsesidigt respektfulla möten och samtal mellan människor från olika delar av samhället, framför allt i formen av LärOlika-möten. All verksamhet som bedrivs av föreningen utgår från alla människors lika värde. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.


§ 3 SÄTE
Föreningen har sitt säte i Stockholm


§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen erbjuds den person som ställer sig bakom föreningens ändamål och godkänner dessa stadgar. Medlemskap erhålls för ett år i taget vid betalning av årlig medlemsavgift. Medlem som motverkar föreningens ändamål och intressen kan av styrelsen uteslutas från föreningen. 


§ 5 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek fastställs på föreningens årsmöte. Olika nivåer på medlemsavgift får förekomma.  


§ 6 STYRELSEN
Styrelsen består av ordförande och tre-sex ledamöter. Ordförande och ledamöter i styrelsen utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör, samt övriga funktioner styrelsen anser sig behöva. 


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst 2 gånger per verksamhetsår och är beslutsmässig då ordförande och minst två ledamöter är närvarande. 


§ 7 SYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen skall leda verksamheten i överensstämmelse med föreningens ändamål, verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen, samt överse föreningens ekonomiska angelägenheter.


§ 8 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av två av styrelsen utsedda styrelsemedlemmar var för sig. Firmatecknare har rätt att teckna avtal i föreningens namn.


§ 9 ÅRSMÖTE
Föreningen håller ordinarie årsmöte under årets första kvartal. Extra årsmöten hålls på styrelsens initiativ eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Tidpunkt och plats för årsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmöte skall utfärdas senast en vecka före mötet. 


Årsmötet är beslutsmässigt då minst tre röstberättigade medlemmar är närvarande. Rösträtt tillkommer den som är medlem sedan minst tre månader med betald medlemsavgift för innevarande år. Rösten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering alternativt sluten omröstning, om någon röstberättigad medlem så begär. Vid votering eller sluten omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.  


Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av
   a) mötesordförande
   b) mötessekreterare
   c) minst 1 protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet
4. Fastställande av dagordning och röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
6. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående verksamhetsår
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
9. Val av:  
   a. En ordförande på ett till två år 
   b. Tre till sex ledamöter på ett till två år
   d. En revisor för en tid av ett år
   e. Valberedning, minst en person varav en sammankallande för en tid av ett år
10. Bestämmande av medlemsavgift för innevarande år
11. Styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Övriga frågor


§ 14 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhetsåret samt räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari-31 december. 

 
§ 15 REVISION
Revisorn åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före ordinarie årsmöte. 


§ 16 STADGEFRÅGOR
Förslag om ändring av dessa stadgar får tas upp till avgörande vid ordinarie eller extra årsmöte och skall vara utsänd tillsammans med kallelse för mötet. För godkännande av sådana förslag fordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.  


Ordförande och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.  


Vid oklarheter om hur dessa stadgar ska tolkas har styrelsen tolkningsrätt tills efterföljande årsmöte har behandlat stadgetolkningen.


§ 17 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras 2/3 majoritet. 
Vid beslut om upplösning av föreningen skall mötet även besluta om hur föreningens återstående medel, efter betalning av skulder, skall disponeras.